ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienst en/of prestatie verstrekt door en elke overeenkomsten van of met CHRISTOPHE CEULEMANS, dan wel één van haar vennoten, partners, medewerkers of stagiairs (of enige andere persoon voor wie CHRISTOPHE CEULEMANS aansprakelijk kan worden gesteld) ten behoeve van een cliënt, behoudens andersluidend voorafgaandelijk schriftelijk akkoord tussen de cliënt en CHRISTOPHE CEULEMANS.

De klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud, met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden, die in geen geval tegen CHRISTOPHE CEULEMANS kunnen worden ingeroepen, zelfs niet wanneer ze na de onderhavige voorwaarden werden medegedeeld. Deze Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden van de klant of derde ook indien CHRISTOPHE CEULEMANS deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden moeten door CHRISTOPHE CEULEMANS schriftelijk bevestigd worden.

CHRISTOPHE CEULEMANS is de handelsbenaming waaronder CHRISTOPHE CEULEMANS met maatschappelijke zetel te Knodbaan 110 - 2520 Oelegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0759.888.694 haar activiteiten, zijnde het verstrekken van activiteiten binnen de reclame en grafische sector in de meest ruime betekenis van het woord, uitoefent.

Indien hierna CHRISTOPHE CEULEMANS wordt vermeld, dan wordt hiermee aldus CHRISTOPHE alsmede diens vennoten, partners, medewerkers en/of stagiairs bedoeld, desgevallend en mits toestemming van de cliënt gezamenlijk handelend.

De algemene voorwaarden kunnen onderhevig zijn aan veranderingen en dienen dan ook door de klant bij elk bezoek te worden herlezen. De algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf hun publicatie online.

ARTIKEL 2 - DEFINITIES

CHRISTOPHE CEULEMANS: is de handelsbenaming waaronder CHRISTOPHE CEULEMANS met maatschappelijke zetel te Knodbaan 110 - 2520 Oelegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0759.888.694 haar activiteiten, zijnde het verstrekken van activiteiten binnen de reclame en grafische sector in de meest ruime betekenis van het woord, uitoefent.

Klant: is degene die de bestelling of order geeft. Oa. door vermelding van een BTW-nummer wordt de klacht geacht een ondernemer/onderneming te zijn. De ondertekenaar die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris, een bestelling plaatst of diegene die, geheel of gedeeltelijk, de bestelling betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1120 ev. BW en 1200 ev. BW.

Ondernemer/onderneming: zijn diegene die onder Art. XX.1. § 1. WER worden aanzien als ondernemingen: (a) iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent; (b) iedere rechtspersoon; (c) iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid.

Overeenkomst: de verkoop-, diensten- en gebeurlijk onderhoudsovereenkomst, gesloten met CHRISTOPHE CEULEMANS, inclusief de onderhavige aanvaarde algemene voorwaarden.

Leverancier: is degene die het order aanvaardt en uitvoert, zijnde CHRISTOPHE CEULEMANS.

Design: CHRISTOPHE CEULEMANS staat in voor vormgeving van uw website en grafische producten. CHRISTOPHE CEULEMANS staat in voor een persoonlijke en open aanpak. De doelstelling is om de wensen en behoeften van de klant te laten overvloeien naar een design op maat. De klant heeft steeds rechtstreeks contact met CHRISTOPHE CEULEMANS in de onderhandeling en opvolging van de ontwikkeling van de site of het grafisch ontwerp. CHRISTOPHE CEULEMANS staat u vanaf aanvang bij met advies en tips.

Ontwikkeling: CHRISTOPHE CEULEMANS staat in voor de opmaak van uw site volgens de regels van de kunst en de professionele vereisten binnen haar sector. CHRISTOPHE CEULEMANS en de klant overleggen welke de vereisten zijn van de site en op welke manier deze zullen kunnen worden gerealiseerd. Op de offerte zal in het invulvak het akkoord over de ontwikkeling worden genoteerd.

Hosting: Onder hosting dient te worden verstaan de updates en de huur van de geïnstalleerde modules op de website, de upgrade van de core, onderhoud van de broncode en het installeren van de nieuwste versies software. Onder de hosting biedt CHRISTOPHE CEULEMANS een krachtig hostingpakket in professionele datacentra wereldwijd, back-up van de website volgens het afgesproken modulair pakket en oplevering van de domeinnaam van de klant.

Meerwerken: Alle werkzaamheden die aanvullend dienen te worden uitgevoerd naast wat werd overeengekomen in de ondertekende offerte. Onder meerwerken dienen ook alle situaties te worden begrepen waar CHRISTOPHE CEULEMANS tijdens het uitvoeren van de initiële overeenkomst het voorziene werkschema dient aan te passen en/of aan te vullen door aan hem verkeerd meegedeelde informatie dan wel door een door de klant verkeerde voorstelling van zaken. Meerwerken worden uitgevoerd aan 65€ excl. BTW per uur.

GDPR: General Data Protection Regulation (Algemene Verordering Gegevensbescherming AVG) CHRISTOPHE CEULEMANS is onderworpen aan de toepasselijke wetgeving in het kader van de gegevensbescherming zoals zij op moment van ondertekening van de overeenkomst van kracht is. Voor de specifieke definities en regeling inzake verwijst CHRISTOPHE CEULEMANS naar de overeenkomst voor de verwerking van gegevens die door de klant werd ontvangen en voor akkoord ondertekend.

Verkoop/overeenkomst op afstand: Elke overeenkomst tussen een onderneming en een consument inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de onderneming georganiseerd systeem voor verkoop van goederen of diensten op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.

ARTIKEL 3 - VOORWERP VAN DE VERKOOP

De overeenkomst behelst één of meerdere goederen en/of diensten zoals door CHRISTOPHE CEULEMANS aangeboden, zoals aangegeven in de offerte en volgens de eventueel gespreide betaling eveneens uitdrukkelijk tot uiting gebracht én aanvaard in de offerte.

CHRISTOPHE CEULEMANS behoudt zich het recht voor om onmiddellijk alle contractuele verplichtingen ten overstaan van de Klant op te schorten tot na de gehele betaling van alle openstaande schulden.

De Klant erkent dat hij alle nodige inlichtingen heeft gekregen inzake de goederen en/of diensten die CHRISTOPHE CEULEMANS aanbiedt en dat hij vrij uit de hem aangeboden betaalformules en werkwijzen van dienstverlening heeft kunnen kiezen, zowel in functie van het gewenste resultaat als budget.

De particuliere klant heeft het recht om bij een verkoop op afstand binnen een termijn van 7 kalenderdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van de overeenkomst, zonder kosten de overeenkomst stop te zetten. Voormeld verzakingsbeding geldt niet voor klanten die als onderneming/ondernemer worden aanzien.

Bij annulering van de overeenkomst na 7 dagen maar voor aanvang van de werkzaamheden is de Klant een forfaitaire schadevergoeding van 500,00 EUR verschuldigd.

Bij annulering van de overeenkomst na 7 dagen maar na aanvang van de werkzaamheden zijn alle vorderingen uit hoofde van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.

ARTIKEL 4 - DE GELEVERDE DIENSTEN IN FORMULES EN PAKKETTEN

De door CHRISTOPHE CEULEMANS aangeboden diensten worden aangerekend conform de overeengekomen en aangeboden offertebedragen.

Formule Vaste Prijs: De klant betaalt 2 voorschotten, respectievelijk 30% na aanvaarding van de offerte en 50% na aanvaarding van het design en een eindsaldo van 20% na oplevering van het product, hetzij anders besproken.

Indien de Klant niet voor het pakket ‘jaarlijks onderhoud website of webshop’ kiest, kan CHRISTOPHE CEULEMANS nog steeds aanpassingen uitvoeren aan de website. De aanpassingen worden aangerekend in regie en na ondertekening van een aanvullende offerte.

ARTIKEL 5 - PRIJSAANVRAGEN EN PRIJSAANBIEDINGEN

Een klant die CHRISTOPHE CEULEMANS verzoekt een proef, model, ontwerp, tekst, film of welk voorbereidend werk ook te leveren, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, verbindt er zich toe nadien de bestelling aan CHRISTOPHE CEULEMANS toe te vertrouwen of hem voor het geleverde werk te vergoeden.

Iedere prijsopgave is slechts bindend voor het aantal exemplaren dat oorspronkelijk wordt opgegeven.

Auteursrechten zijn nooit begrepen in de geleverde ontwerpen. De door CHRISTOPHE CEULEMANS ontworpen modellen, teksten, tekeningen, bladschikkingen, lay-outs, schetsen, interpretaties en dergelijke, blijven dan ook haar eigendom. De klant kan er voor of na levering van het werk de overdracht niet van eisen.

Wijzigingen van lonen, sociale voordelen en lasten, prijsschommelingen van grondstoffen, valutawijzigingen, indexschommelingen en andere niet te voorziene omstandigheden op het ogenblik van de offerte of van de aanvaarding door de klant, machtigen CHRISTOPHE CEULEMANS tot evenredige prijsaanpassing.

ARTIKEL 6 - BESTELLINGEN

Wie order of opdracht tot uitvoering geeft wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn. CHRISTOPHE CEULEMANS wijst hierin alle aansprakelijkheid tegenover derden af. De klant is tevens aansprakelijk voor de betaling van de rekeningen, zelfs indien de klant verzoekt deze aan derden te factureren en indien CHRISTOPHE CEULEMANS hiermede heeft ingestemd. De klant is tevens aansprakelijk voor inbreuken op wettelijke bepalingen inzake auteursrecht, reproductie, artistiek of industrieel eigendom, oneerlijke concurrentie, beschermde producten en dergelijke, wanneer hij een bestelling doorgeeft. Hij vrijwaart CHRISTOPHE CEULEMANS uitdrukkelijk van alle financiële of gerechtelijke gevolgen die hieruit zouden voortspruiten.

Bij laattijdige levering door de klant van teksten, tekeningen, cliché’s of gelijkaardig, waardoor het werk vertraging oploopt, wordt alle verdere verantwoordelijkheid door CHRISTOPHE CEULEMANS afgewezen. Dit is tevens het geval bij onderbrekingen voor wijzigingen. Stopzetting in een bepaald stadium van de opdracht geeft CHRISTOPHE CEULEMANS het recht alle kosten tot op dat ogenblik aan te rekenen, alsmede de kosten voor het inhalen van voorraden, papier en materialen die nodig waren voor de uitvoering van het gehele werk, dit alles onverminderd de toepassing van artikel 3 lid 4 tem. 6 van onderhavige algemene voorwaarden.

ARTIKEL 7 - PROEFDRUK

De klant kan steeds verzoeken om proefdruk van de uit te voeren bestelling. Deze kan geleverd worden in twee exemplaren waarvan één gedateerd en met ‘goed voor druk’ eigenhandig geschreven en ondertekend, aan CHRISTOPHE CEULEMANS wordt teruggezonden, waardoor alle verantwoordelijkheid omtrent fouten, weglatingen of gebreken uit hoofde van CHRISTOPHE CEULEMANS vervallen. De proeven worden geleverd op gewoon papier. Proeven identiek aan de voorwaarden gesteld aan het eindproduct, worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Keuze van lettertypes, bladschikking en vormgeving wordt aan het oordeel van CHRISTOPHE CEULEMANS overgelaten, tenzij anders bedongen. Bij proefdruk aangebrachte wijzigingen die een verandering aan deze keuze betreffen of auteurscorrecties inhouden die een wijziging, verbetering of weglating betreffen, zullen extra in rekening gebracht worden. Een opdracht tot proefdruk dient steeds bij de prijsaanvraag vermeld te worden; vertraging opgelopen door proefdruk die niet op dit tijdstip werd opgegeven, valt buiten verantwoordelijkheid van CHRISTOPHE CEULEMANS. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient de correctie van de proefdruk binnen de drie werkdagen aan CHRISTOPHE CEULEMANS teruggezonden te worden.

Als de klant digitale bestanden ter beschikking stelt zonder uitgeprinte versie, dan draagt CHRISTOPHE CEULEMANS geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de uitbelichting. Bij digitale bestanden moet de klant zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bestanden. Telefonische en mondeling meegedeelde verbeteringen worden bij betwisting slechts erkend als zij schriftelijk werden bevestigd.

ARTIKEL 8 - LEVERINGSTERMIJN

CHRISTOPHE CEULEMANS verbindt er zich toe haar diensten te leveren binnen een redelijke termijn en minstens op de datum die in samenspraak tussen CHRISTOPHE CEULEMANS en de Klant is bepaald. Deze verbintenis is niettemin slechts een inspanningsverbintenis.

De aangeduide leveringstermijnen zijn louter indicatief en niet bindend voor CHRISTOPHE CEULEMANS. Bij abnormale vertraging in de levering heeft de Klant echter het recht om de overeenkomst per aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden op voorwaarde dat CHRISTOPHE CEULEMANS nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van één (1) maand nadat CHRISTOPHE CEULEMANS hiertoe door de Klant per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De Klant verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalsmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding.

Laattijdig afleveren van teksten en modellen, correcties, drukproeven en dergelijke, door de klant, alsmede het laattijdig geven van het order tot definitief afdrukken kan de leveringstermijn verlengen en de kosten verhogen.

Bij uitdrukkelijk bedongen leveringstermijnen, op schrift gezet bij de bestelling, begint de termijn te lopen vanaf de eerste werkdag volgend op het overhandigen van alle materialen, teksten en documenten nodig om met het werk te kunnen aanvangen.

Voor het uitvoeren van een werk, op verzoek van de klant binnen een kortere termijn dan welke normaal voorzien was, worden extra kosten in rekening gebracht.

ARTIKEL 9 - BEWARING MATERIAAL, RISICOMATERIALEN VAN KLANT

CHRISTOPHE CEULEMANS is niet verplicht zetwerk, films, cd’s, dvd’s, digitale bestanden, cliché’s, stempels, foto’s en dergelijke, behorende tot de klant in bewaring te nemen. Als toch een bewaring wordt overeengekomen kan hiervoor een toeslag gevraagd worden naargelang de belangrijkheid van de stukken. Hoe dan ook zal CHRISTOPHE CEULEMANS niet kunnen gehouden zijn door de wettelijke bepalingen inzake bewaarneming aangezien de bewaking van de zaak niet het hoofddoel is van de partijen.

ARTIKEL 10 - TOEGESTANE AFWIJKINGEN

CHRISTOPHE CEULEMANS dient zich te houden aan bepaalde voorwaarden voor toeleveringsbedrijven voor het inslaan van papier en andere materialen. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de klant en behandelen het aanmaken van papiersoorten, riemgewichten, afmetingen, geringe kleurverschillen, hoeveelheden en dergelijke. Daarom zijn volgende geringe afwijkingen steeds toegestaan:
a) een speling van maximum 10 pct. meer of minder in oplage naargelang de grootte van de bestelling, in dikte van papier of karton, in het gewicht van de drukdragers. Eventuele meerexemplaren worden aan eenheidsprijs doorgerekend;
b) lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, aanblik, satinering, eenvormigheid, van voor- en achterzijde van de drukdragers zelfs indien zij voorkomen in eenzelfde levering of fabricatie of gedeelten ervan;
c) bij ingewikkelde of moeilijke afwerking moet een verhoging van het toegelaten percentage worden toegestaan; d) volkomen overeenstemming van te reproduceren kleuren kan, gezien de aanmaak en veranderlijkheid van inkten en inktgeving niet worden gewaarborgd.

Een lichte afwijking moet worden toegestaan.

ARTIKEL 11 - EIGENDOMSRECHTEN

Websites, grafische designs, broncodes en software ontworpen door CHRISTOPHE CEULEMANS mogen in geen geval gekopieerd worden, tenzij mits schriftelijke toestemming van CHRISTOPHE CEULEMANS. De door CHRISTOPHE CEULEMANS ontwikkelde website wordt opgenomen in het referentieportfolio. Klanten die dat niet wensen kunnen zich niettemin verzetten tegen deze vermeldingen.

Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen CHRISTOPHE CEULEMANS en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij CHRISTOPHE CEULEMANS of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CHRISTOPHE CEULEMANS de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen, aanpassen of aan een derde beschikbaar stellen. De klant zal aanduidingen van CHRISTOPHE CEULEMANS of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. CHRISTOPHE CEULEMANS staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden ter zake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door CHRISTOPHE CEULEMANS geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

ARTIKEL 12 - LEVERING

De levering geschiedt ten huize van CHRISTOPHE CEULEMANS. Verpakkingskosten en vervoerskosten zijn voor rekening van de klant. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste vervoerregeling getroffen; wenst de klant een andere regeling dan zijn de meerkosten te zijnen laste. De goederen reizen steeds voor risico van de klant. CHRISTOPHE CEULEMANS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of oponthoud, tenzij door zijn schuld of de schuld van zijn aangestelden of lasthebbers veroorzaakt.

De Klant dient bij ontvangst van de goederen en/of oplevering van de diensten na te gaan of deze conform zijn/haar bestelling werden geleverd. Wanneer de Klant vaststelt dat de goederen en/of diensten niet conform de bestelling zijn en/of er mogelijks beschadigde goederen zijn, dient men op de leveringsbon een voorbehoud te maken van aanvaarding van de levering. Bij afwezigheid van dergelijke voorbehoud op de leveringsbon, worden de goederen en/ of diensten onherroepelijk geacht te zijn aanvaard, als zijnde conform met de geplaatste bestelling en aldus vrij van zichtbare gebreken en/of beschadigingen.

Een niet-zichtbaar gebrek dient de Klant binnen de 2 werkdagen na de ontdekking en uiterlijk binnen de 3 maanden na op-/aflevering van goed en/of dienst per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van CHRISTOPHE CEULEMANS te melden.

Het in ontvangst nemen van de goederen zonder aantekening op de afleveringsbon of verzendingsnota, geldt als bewijs van ontvangst in degelijke staat.

ARTIKEL 13 - CONTRACTDUUR EN BEËINDIGING

Een abonnement (web hosting, domeinnaam, onderhoudscontract) wordt, tenzij anders vermeld op de offerte of factuur, voor minimum 3 jaar afgesloten. Dit abonnement wordt na deze periode jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij de opdrachtgever expliciet vraagt zijn abonnement op te zeggen. Deze opzegging dient schriftelijk (aangetekende post) of via e-mail uiterlijk 2 maanden vóór de einddatum van het abonnement doorgegeven te worden aan CHRISTOPHE CEULEMANS. Voor overige overeenkomsten gelden de afspraken gemaakt tijdens de bestelling. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang CHRISTOPHE CEULEMANS haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 100 euro. Dit artikel dient te worden samen gelezen met artikel 3 lid 4 tem. 6 van onderhavige algemene voorwaarden.

ARTIKEL 14 - KLACHTEN

Op straf van verval van recht moet iedere klacht aangetekend en binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen worden overgemaakt. De klant die de levering binnen deze acht dagen niet op zijn degelijkheid heeft onderzocht, wordt verondersteld de levering conform de bestelling te hebben bevonden. De vorderingen op grond van verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen een korte tijd na vaststelling van de gebreken. Dit artikel dient te worden samen gelezen met artikel 12 lid 4 van onderhavige algemene voorwaarden.

Indien de klant nalaat levering te ontvangen, begint de termijn van acht dagen te lopen vanaf het ogenblik van de ontvangst van een afleveringsnota, verzendingsdocument of gelijkwaardig, of bij gebrek hieraan bij ontvangst van de factuur.

Gedeeltelijke benutting van het geleverde heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een gedeelte van de levering, geven de klant niet het recht tot afkeuring van het geheel. CHRISTOPHE CEULEMANS behoudt zich het recht voor levering van goed uitgevoerd werk in de plaats van eventueel foutief werk.

De verantwoordelijkheid van CHRISTOPHE CEULEMANS is beperkt tot de teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs die hij heeft ontvangen voor het niet conforme gedeelte van het order.

CHRISTOPHE CEULEMANS wijst alle verdere verantwoordelijkheid af, zo ook voor alle schade toegebracht aan personen of goederen door geleverde of verkochte koopwaar.

ARTIKEL 15 - BETALING

CHRISTOPHE CEULEMANS zal de facturen sturen via elektronische weg, tenzij de Klant uitdrukkelijk tekennen heeft gegeven om de facturen via de post te ontvangen. Tenzij andersluidende bepaling is de Klant akkoord om alle communicatie met CHRISTOPHE CEULEMANS en aangestelden te voeren via digitale communicatie (e-mail of GSM).

CHRISTOPHE CEULEMANS heeft het recht om een derde (1/3) voorschot te vragen bij elke bestelling; een tweede een derde (1/3) kan gevraagd worden bij het order tot afdrukken; het saldo bij levering.

De factuur is betaalbaar, ter woonplaats van CHRISTOPHE CEULEMANS, contant of op bepaalde termijn met een maximum van 30 dagen, tenzij toepassing wordt gemaakt van artikel 4 lid 4 van onderhavige algemene voorwaarden. Wissels, checks, mandaten, kwitanties en dergelijke, brengen hieraan geen afwijking.

De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling, zonder dat er enige akte nodig is. Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling ten laste van de klant een intrest op van 12 % per maand.

Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende vijftien dagen na de aangetekende zending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 65,00 €.

Bij facturatie van één of meerdere leveringen, in mindering op een nog niet volledig geleverde bestelling, kan de klant zich hierop niet beroepen om de betaling uit te stellen tot na de volledige levering.

Bij gebreke aan betaling van de factuur of één der facturen op de vervaldag, behoudt CHRISTOPHE CEULEMANS zich het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die nog open staan en iedere bestelling of lopend contract te verbreken.

Indien op verzoek van de klant, de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering geschorst, zal de facturatie geschieden op basis van het op dat ogenblik verrichte werk of stadium van uitvoering.

Indien er bij CHRISTOPHE CEULEMANS op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de Klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt CHRISTOPHE CEULEMANS zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen en/of diensten reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden en/of geleverd. Indien de Klant weigert om op het verzoek van CHRISTOPHE CEULEMANS in te gaan, behoudt CHRISTOPHE CEULEMANS zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding te ontbinden. In voorkomend geval is de Klant een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de totale prijs van de bestelling verschuldigd.

CHRISTOPHE CEULEMANS heeft het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk te schorsen indien de Klant zijn verplichtingen ten opzichte van CHRISTOPHE CEULEMANS, om welke reden dan ook, niet nakomt.

Betalingen die de Klant aan CHRISTOPHE CEULEMANS verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de door de Klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in de laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.

WEDERKERIGHEID
Indien een der partijen één van haar essentiële verbintenissen niet nakomt, zoals de tijdige betaling van de factuur of de tijdige levering, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval is de in gebreke blijvende partij aan de andere partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de waarde van de bestelde goederen, onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke geleden schade.

ARTIKEL 16 - BETALINGSCONDITIES EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van de verkochte goederen zal pas worden overgedragen op de Klant na de volledige voldoening door de Klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door CHRISTOPHE CEULEMANS geleverde of te leveren goederen aan CHRISTOPHE CEULEMANS verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de Klant vanaf het moment dat het verkochte goed aan hem werd geleverd.

Tot het ogenblik dat de eigendom van het goed effectief aan de Klant is overgedragen, (i) is het de Klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht; (ii) zal de Klant op de geleverde goederen een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom blijven van CHRISTOPHE CEULEMANS. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald. De Klant verbindt zich ertoe om CHRISTOPHE CEULEMANS onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte goederen zou worden gelegd.

De Klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvereisten die gangbaar zijn in de sector. De Klant dient deze goederen tot op het moment van de eigenlijke eigendomsoverdracht bovendien te verzekeren tegen alle in de sector gebruikelijke risico’s (met inbegrip van doch niet uitsluitend bederf of enige andere vorm van verval, brand, waterschade en diefstal) en de desbetreffende verzekeringspolis op eerste verzoek ter inzage aan CHRISTOPHE CEULEMANS voor te leggen.

De Klant verbindt er zicht toe om CHRISTOPHE CEULEMANS te verwittigen indien de verkochte goederen worden opgeslagen in een pand dat niet haar eigendom is en zal op verzoek van CHRISTOPHE CEULEMANS de identiteit van de eigenaar meedelen.

Indien de Klant-onderneming geopteerd heeft voor de Formule Betalingsspreiding over 36 maanden conform artikel 4 van onderhavige algemene voorwaarden is het aan de Klant toegelaten de uitstaande bedragen in verschillende termijnen af te lossen doch zal de Klant, indien hij één termijn niet naleeft, het voordeel verliezen van de gespreide betalingen en wordt het volledige uitstaande bedrag onmiddellijk opeisbaar, met inbegrip van de conventionele interesten en de schadevergoeding conform artikel 15 van onderhavige algemene voorwaarden.

ARTIKEL 17 - AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout is CHRISTOPHE CEULEMANS niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

De totale maximale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van CHRISTOPHE CEULEMANS voor alle schadegevallen die zich zouden voordoen tijde de ganse duur van de overeenkomst, zal in elk geval niet meer bedragen dan een eenmalige, vaste en niet-geïndexeerde som van 500 EUR.

De Klant zal CHRISTOPHE CEULEMANS vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, betreffende alle schade(s), vergoeding van zaken, kosten of interesten, verband houdend met de geleverde goederen en diensten en/ of voortvloeiende uit het gebruik van de goederen of diensten, behoudens in geval van grove schuld of opzet van CHRISTOPHE CEULEMANS of om het even wie die handelde namens CHRISTOPHE CEULEMANS.

Boetes opgelegd aan de Klant alsook schade of andere kosten veroorzaakt door het gebruik van de geleverde goederen en diensten kunnen nooit op CHRISTOPHE CEULEMANS verhaald worden.

CHRISTOPHE CEULEMANS is niet aansprakelijk voor verliezen, schade of verwondingen ingevolge een gebeurtenis of toestand van overmacht, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, (i) wetten, besluiten, reglementen, voorschriften, gewoonten of richtlijnen aangenomen of uitgevaardigd door een overheid, (ii) tussenkomsten van een overheid (de iure of de facto), inbeslagneming, verbeurdverklaring of onteigening, (iii) rampen (zowel natuurrampen als rampen door de mens veroorzaakt) en slechte weeromstandigheden, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, zware stormen of uitzonderlijke vorst, (iv) oorlogshandelingen, gewelddadige of gewapende acties of inactiviteit, kaping of terroristische handelingen, (v) stakingen, uitsluitingen of boycots, (vi) pandemie, (vii) het onbeschikbaar zijn van het Hostingsysteem of de servers waarop CHRISTOPHE CEULEMANS werkt. CHRISTOPHE CEULEMANS en de gebruikte Hostingsystemen en servers kunnen hun verplichtingen onder deze Overeenkomst, indien uitgesloten door overmacht, opschorten.

De aansprakelijkheid specifiek volgende uit de wetgeving GDPR zal geregeld worden door het artikel 6.8 van de Overeenkomst voor de Verwerking van Gegevens waarvan de Klant erkent een exemplaar te hebben ontvangen en aanvaard (artikel 20 van onderhavige algemene voorwaarden).

Elke ingebrekestelling strekkende tot aansprakelijkheidsstelling van CHRISTOPHE CEULEMANS moet, op straffe van verval, bij met redenen omkleed aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na datum van de oorzaak of het voorval worden verstuurd aan de maatschappelijke zetel van CHRISTOPHE CEULEMANS.

ARTIKEL 18 - BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van deze overeenkomst, kan alleen beslecht worden door de rechtbanken van Antwerpen, dit geldt evenzeer voor betwistingen in kortgeding. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.

ARTIKEL 19 - VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

CHRISTOPHE CEULEMANS verbindt er zich toe haar activiteiten te verrichten in overeenstemming met de GDPR wetgeving zoals geldend ten tijde van de verwerking. CHRISTOPHE CEULEMANS zal slechts optreden als verwerker van de gegevens in de zin van de AVG.

De Klant erkent bij ondertekening van de offerte een exemplaar van de Privacy Policy van CHRISTOPHE CEULEMANS te hebben ontvangen en de inhoud daarvan te hebben gelezen en aanvaard.

De overeenkomst voor de verwerking van gegevens maakt integraal deel uit van onderhavige voorwaarden en regelt het luik van de verwerking van persoonsgegevens.